II Mazowiecka debata o podatkach i prawie

Prawo podatkowe a prawo karne - trudne relacje w orzecznictwie

26 - 27

Maj 2023 r.

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
sala konferencyjna 316 im. Samuela Bogumiła Lindego, poziom 3
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ

Prawo podatkowe a prawo karne- trudne relacje w orzecznictwie.

II MAZOWIECKA DEBATA O PODATKACH I PRAWIE 26-27 maja 2023 r.,
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
Sala konferencyjna Nr 316 im. Samuela Bogumiła Lindego, poziom 3

Jeśli jesteś doradcą podatkowym prosimy o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem systemu mDoradca.

Jeśli nie jesteś doradcą podatkową zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza:

Dane podstawowe

Imię
Nazwisko
Adres do wystawienia faktury
Adres e-mail, na który potwierdzimy przyjęcie zgłoszenia, wyślemy fakturę i informacje związane z konferencją/ link z dostępem w przypadku udziału on-line

Jeśli chcesz, aby faktura za udział w Debacie została wystawiona na firmę, uzupełnij również poniższe pola:

Nazwa firmy (do faktury)
NIP (do faktury)

Forma zaświadczenia (zaznaczyć właściwe)

elektronicznie
papierowo
oba rodzaje

Koszty

Udział on-line (Opłata konferencyjna 150 zł)
Udział stacjonarny (opłata konferencyjna 600zł)
Wpłaty proszę kierować na rachunek: 97 1140 1124 0000 4004 3000 1016, tytuł wpłaty: debata2023 wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika

Zgody i regulamin

Chcę otrzymać zaświadczenie o udziale
* Zgadzam się na wystawienie i doręczenie faktury elektronicznej
* Wyrażam zgodę na przetworzenie przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych (ul. Giełdowa 4C/34, 01-211 Warszawa) moich danych osobowych dla potrzeb organizacji konferencji naukowej, organizowanej przez Mazowiecki Oddział KIDP w dniach 26 – 27 maja 2023 w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Krajowa Izba Doradców Podatkowych z siedzibą przy ul. Giełdowa 4c lok 34 (dalej: ADO). Kontakt do Administratora: biuro@kidp.pl , tel. 693 920 360.
2. Pana/Pani dane uzyskane w związku z rejestracją uczestnictwa w konferencji naukowej pt.: „Prawo podatkowe a prawo karne- trudne relacje w orzecznictwie” w dniach 26-27 maja 2023 r.
3. Dane będą przetwarzane w następujących celach:
a. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie usprawiedliwionego interesu ADO:
- Przygotowanie i obsługa konferencji - na czas organizacji konferencji,
- Przygotowanie materiałów konferencyjnych - na czas przygotowania i kolportażu materiałów wśród uczestników konferencji,
- W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - przez okres przedawnienia tych roszczeń,
- W celu przekazania informacji o innych konferencjach, które mogłyby Pana/Panią zainteresować - do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie. b. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - wyrażenie zgody:
- W przypadku gdy będą wykonywane zdjęcia z zamiarem ich publikacji.
c. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek prawny:
- W przypadku wystawienia faktury za płatność za udział w konferencji.
4. Jeżeli dokona Pan/Pani płatności przelewem bankowym będziemy również przetwarzać numer Pana/Pani rachunku bankowego.
5. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, ale cofnięcie to pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano do momentu wycofania zgody.
6. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
a. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
b. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. Sprzeciw wobec przetwarzania,
d. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów w jakich zostały zebrane i odmowa ich podania może skutkować brakiem realizacji tych celów, włącznie z odmową wstępu na konferencję w przypadku celów wskazanych w lit a. (myślniki: 1 i 2).
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być podmiotom, z którymi ADO zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, organom administracji publicznej, sądom itp.
10. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.
11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (pkt 2 lit. b) przysługuje Panu/Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie, że skutkiem od dnia odebrania wycofania zgody przez ADO.
12. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@kidp.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.