Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza na

II Mazowiecką debatę o podatkach i prawie

Prawo podatkowe a prawo karne - trudne relacje w orzecznictwie

26 - 27

Maja 2023 r.

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
sala konferencyjna 316 im. Samuela Bogumiła Lindego, poziom 3
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Szanowni Państwo

Kontynuując rozpoczęty w poprzednim roku cykl Debat o Podatkach i Prawie zapraszamy na kolejną debatę, tym razem o związkach prawa podatkowego z prawem karnym. Każdemu doradcy podatkowemu temat kojarzyć się musi z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.05.2022 r. (I FPS 1/21). Oczywiście ta uchwała też będzie ważną „bohaterką” naszego spotkania, ale będzie to tylko jedno z kilku zagadnień, nad którymi będziemy dyskutować. Przede wszystkim zadamy sobie pytanie, które postępowanie: karne, czy podatkowe, powinno zakończyć się jako pierwsze, czy jedno jest uzależnione od drugiego i może to drugie zdominować, czy zdeterminować treść rozstrzygnięcia w tym drugim?

Wzajemne wykorzystywanie dowodów z postępowań karnych i podatkowych to także temat pełen niejasności.  Warto o tym porozmawiać nie tylko w gronie doradców podatkowych, ale też z prawnikami-karnistami oraz prokuratorami. Nie można w tych dyskusjach pominąć orzecznictwa TSUE i ETPC.

Drugi dzień konferencji to dyskusje nad tematami szczegółowymi, jak zasady odpowiedzialności karnej, czy podatkowe skutki przestępstw. Zajmiemy się też tajemnicami (zawodową, skarbową) w kontekście karnym i podatkowym. Oczywiście na koniec dotrzemy do raju, czyli przedawnienia, gdzie będzie czekała też wspomniana powyżej „bohaterka”. Ale przedawnienie to nie tylko kwestia instrumentalnego wszczynania postępowań karnych.

Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego - sala konferencyjna 316 im. Samuela Bogumiła Lindego, poziom 3 przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, w dniach 26-27 maja 2023 r. Istnieje możliwość udziału w konferencji w formie on-line (transmisja), w ramach której uczestnicy będą mogli przysłuchiwać się wystąpieniom prelegentów i śledzić dyskusję pomiędzy prelegentami a uczestnikami.

Program konferencji

DZIEŃ PIERWSZY

Rejestracja uczestników/kawa na powitanie

Rozpoczęcie, powitanie gości Anna Misiak – przewodnicząca MO KIDP.


prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c. (UMK/UJ) wystąpienie wprowadzające

Temat 1: Postępowanie podatkowe a karne - kto komu ma służyć, kto pierwszy ma dobiec do mety?
prokurator dr hab. Jerzy Duży, Maciej Zborowski (KNDP), prof. dr hab. Arkadiusz Lach (UMK), dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, moderator: Alicja Sarna (SSW)

Temat 2: Kary/sankcje podatkowe/karne - ratunek w Strasburgu lub Luksemburgu?
Dyskusja: dr Agnieszka Franczak (UEK), Krzysztof Musiał (Musiał i Partnerzy), sędzia WSA dr Dagmara Dominik-Ogińska, moderator: dr Ewa Prejs (UMK)
Standardy wynikające z aktualnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości w zakresie m.in.:

 • uwzględniania zasady domniemania niewinności przez organy podatkowe,
 • kumulacji sankcji podatkowych oraz sankcji karnych skarbowych za ten sam czyn,
 • indywidualizacji sankcji podatkowej.

Przerwa

„Kto komu pomaga?”

Temat 3: Dowody „karne” w postępowaniu podatkowym. Prezentacja orzecznictwa i dyskusja
Emil Chojnacki (IAS w Krakowie), Michał Potyrała (PwC), Piotr Kołodziejczyk (EY); moderator: Maciej Zborowski (KNDP)

Temat 4: Dowody „podatkowe” w postępowaniu karnym Prezentacja orzecznictwa i dyskusja
Dr hab. Jerzy Duży, prof. dr hab. Arkadiusz Lach (UMK), Michał Rams (PwC) moderator: dr Andrzej Dmowski (Russell Bedford),

Kolacja - Klub Bankowca w Warszawie, ul. Smolna 6

DZIEŃ DRUGI

Odpowiedzialność karna i podatkowa

- odpowiedzialność karna za fałszowanie faktur (wyrok SA w Warszawie z 24.02.2022 r., II AKa 448/21) – dr Andrzej Dmowski (Russell Bedford)

- materialny charakter czynu karnoskarbowego tzw. nieodprowadzenia w terminie przez płatnika pobranego podatku - art. 77 § 1 k.k.s. (postanowienie SN z 15.01.2021, III KK 321/19) – Paweł Pogorzelski (EY)

- nieuiszczenie podatku akcyzowego jako znamię art. 54 § 1 k.k.s., a nie art. 284 k.k. (wyrok SN z 12.05.2022 r. IV KK 408/21) Paweł Pogorzelski (EY)

- odpowiedzialność za działania syndyka (wyrok WSA w Warszawie z 18.11.2020, III SA/Wa 2871/19) - radca prawny Paweł Chrupek dyrektor wydziału procesowego Biuro Rzecznika MŚP

- Czy z czynności dokonanej sprzecznie z przepisami prawa (kradzież energii) może „powstać” podatek VAT? – rozważania na tle wyroku TSUE w sprawie C-677/21 – Małgorzata Militz (GWW)

dyskusja

Przerwa kawowa

A) Czy organ podatkowy może zastąpić sąd przy rozstrzyganiu o popełnieniu przestępstwa?

 • tylko sąd może rozstrzygnąć, że popełniono przestępstwo – pozorna oczywistość na gruncie opodatkowania czynności niemogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (wyrok NSA z 5.02.2014 r. II FSK 1045/12, wyrok NSA z 26.06.2019, II FSK 2669/18, wyrok NSA z 12.04.2018, II FSK 961/16. Wyrok WSA w Szczecinie z 26.01.2012 r. I SA/Sz 936/11) – dr prof. Wojciech Morawski prof. UMK,
 • ustalenie przez sąd administracyjny lub organ podatkowy świadomości udziału podatnika w oszustwie podatkowym (wyrok NSA z 12.01.2023, I FSK 1658/18) - dr Jacek Matarewicz (Kancelaria Ożóg Tomczykowski),
 • dyskusja.

B) Różne odsłony tajemnic

 • trudność przeprowadzenia innych dowodów jako argument za zwolnieniem z tajemnicy zawodowej? (postanowienie SN z 19 maja 2020 r., I KZ 8/20) - dr Andrzej Dmowski (Russell Bedford),
 • tajemnica zawodowa a wymuszone zeznania doradcy podatkowego (wyrok WSA w Warszawie z 17.07.2013 r., III SA/Wa 333/13) - dr Jacek Matarewicz (Kancelaria Ożóg Tomczykowski),
 • Ujawnienie tajemnicy skarbowej przez organ podatkowy (m. in. wyrok SA w Gdańsku z 6.09.2013, I ACa 397/13) – Joanna Waśko i Michał Rams (PwC),
 • Ujawnienie tajemnicy skarbowej jako przestępstwo a wznowienie postępowania – uwagi na tle doktryny owoców zatrutego drzewa (m.in. wyrok NSA z 16.04.2015 r. II FSK 1300/13) - dr Sebastian Zieliński (Crido, Politechnika Warszawska),
 • dyskusja.

Przerwa lunchowa

Już widać bramy raju, czyli przedawnienie na horyzoncie…

A) Problemy szczegółowe

 • problematyka przedawnienia wykroczeń karnoskarbowych i przestępstw karnoskarbowych a przedawnienie zobowiązań podatkowych (wyrok SN - Izba Karna z 31.01.2022 r., V KK 515/21; postanowienie SN - Izba Karna z 14.06.2022 r., V KS 8/22) – sędzia SR dr Piotr Stanisławiszyn (UO),
 • związek podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia z niewykonaniem zobowiązania podatkowego (m. in. wyrok WSA w Gliwicach z 7.09.2022 r., I SA/Gl 427/22, z 14.10.2022 r., I SA/Gl 312/22, WSA w Białymstoku z 4.01.2023 r., I SA/Bk 488/22) - Marek Gizicki (Deloitte)/dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK),
 • dyskusja.

B) Jak uchwała NSA z 25.05.2022 r. (I FPS 1/21) działa w praktyce?
Dyskusja: dr hab. Tomasz Nowak (UŁ), Joanna Waśko (PwC), Emil Chojnacki (IAS w Krakowie); moderator Paweł Chrupek (radca prawny Paweł Chrupek dyrektor wydziału procesowego Biuro Rzecznika MŚP)

Podsumowanie i zakończenie konferencji, a potem coś słodkiego na pożegnanie

Prelegenci

Lokalizacja

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.